Projekt ENTER: Sünnitusabi ja nõustamise võrgustiku arendamine Eesti-Läti piiriregioonis

ENTER projekt tähistab olulist sammu sünnitusabi valdkonna arengus Lätis, pakkudes tulevastele lapsevanematele võimalust saada taskukohasemat ja kvaliteetsemat teenust. Selle fookuses on mitteinvasiivne sünnieelne sõeluuring (NIPT). ENTER projekti raames on neli organisatsiooni - Tervisetehnoloogiate Arenduskeskus AS Eestis ning Läti kliinikud GenEra, "Ģimenes sirds" ja Dubultu - ühendanud jõud, et pakkuda kvaliteetset sünnieelset abi ja nõustamist, kasutades kaasaegseid geeni- ja digitehnoloogiaid.

EESMÄRGID: Projekti peamiseks eesmärgiks on kaasaegse digitaalse andmevahetuse ja veebipõhise nõustamissüsteemi loomine ning selle tõhususe valideerimine 300 patsienti hõlmava uuringu kaudu.
Kasutades ära juba olemasolevat Eesti NIPT-teenust (NIPTIFY), soovitakse ENTER projekti kaudu toetada tervishoiuteenuse pakkujaid Vidzeme, Pierīga ja teistes Eesti-Läti piiriülestes piirkondades, parandades seeläbi sünnitusabi kvaliteeti ja jätkusuutlikkust. Igal aastal sünnib Lätis ligikaudu 20 000 last, kellest 15% vajab loote geneetiliste kromosomaalsete haiguse riskide tõttu NIPT-d. Seetõttu on geneetiliste haiguste skriiningu ja diagnostika juurdepääsetavus ja taskukohasus kriitilise tähtsusega.

Praegu piiravad nende oluliste tervishoiuteenuste juurdepääsu kõrged testide kulud ja kliinikutes puuduv tõlgendamise ekspertiis. Koostöö Eesti Tervisetehnoloogiate Arenduskeskusega, mis on edukalt rakendanud NIPTIFY-i testi, lubab Läti kliinikutele pakkuda olulist tuge. Oma ekspertiisi jagamise kaudu saavad erakliinikud pakkuda geneetilise testi teenuseid ilma igas piirkonnas eraldi kompetentse loomata. ENTER näeb ette praeguste struktuuride muutmist Läti sünnituseelse abi ja nõustamise valdkonnas, parandades seeläbi teenuste kvaliteeti ja suurendades juurdepääsetavust digitaalsete, geneetiliste ja kliiniliste pädevuste integreerimise kaudu.

EELARVE: Projekti kogumaksumus on 607 700 eurot, millest 80% rahastatakse Eesti-Läti programmist 2021-2027.

PERIOOD: Projekti viiakse ellu perioodil 01.10 2023 - 30.09.2026.

Täpsemalt saab lugeda Interreg VI-A Eesti-Läti programmi 2021-2027 kohta siit.

Projekt "SCANS (Sepsis miCrobiAl dNa Sequencing)“

SCANS (Sepsis miCrobiAl dNa Sequencing) on Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse poolt rahastatud projekt, mille läbiviimist toetatakse "Ettevõtja rakendusuuringu ja rakendusuuringule järgneva tootearenduse" programmist. Projekti eesmärgiks on välja töötada uudne vedelbiopsia meetod sepsise diagnoosimiseks - diagnostiline test mikroobide ja nende antibiootikumiresistentsuse tuvastamiseks inimese vereproovides, mis võimaldab õigeaegset ja täpset sepsise ennetamist. Testi valideerimiseks viiakse läbi ka kliinilised katsed.

Projekti partnerid: Tervisetehnoloogiate Arenduskeskus AS, Tartu Ülikool, SYNLAB Eesti OÜ, SA Tartu Ülikooli Kliinikum

EELARVE: Projekti kogumaksumus on 1 846 317,26 eurot, millest 1 287 625,76 eurot kaasrahastatakse Eesti Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse poolt.

PERIOOD: Projekti viiakse ellu perioodil 01.10.2023 - 30.09.2026.

Täpsemalt saab lugeda rakendusuuringute programmi kohta siit.

Projekt „Applied research for the extracellular vesicle-enabled non- invasive personalized
medicine testing and treatment for assisted reproduction and prenatal medicine (EVREM,
Extracellular Vesicles in REproductive Medicine)“

EVREM on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse poolt väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri 29.12.2020. a määruse nr 97 „Ettevõtjate rakendusuuringute ja tootearenduse toetamine“ alusel rahastatud projekt registreerimisnumbriga 2014-2020.15.03.21-0127 (2014-2020.4.02.21-0398).
Määrus kehtestatakse ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020 prioriteetse suuna „Kasvuvõimeline ettevõtlus ja seda toetav teadus- ja arendustegevus” meetme 4.2 „TA&I süsteemi kohaliku sotsiaalmajandusliku mõju suurendamine ja nutikas spetsialiseerumine kasvualade arendamiseks” tegevuse 4.2.4 „Riigi rahastatavad koostööstruktuurid” eesmärkide elluviimiseks ning prioriteetse suuna „COVID-19 kriisiga võitlemine” meetme „Majanduse elavdamine” eesmärkide elluviimiseks.
EVREM peamine eesmärk on teostada rakendusuuringuid, mille tulemused on aluseks järgmise põlvkonna diagnostiliste testide väljatöötamisele reproduktiiv- ja lootemeditsiini valdkonnas.
Arendustöö tulemusena valmivad uued testid (testikomplektid ja/või pakutavad teenused) hindavad:
• Emaka koe kvaliteeti (endomeetriumi vastuvõtlikkust)
• IVF embrüo kvaliteeti/elujõulisust
• Endometrioosi esinemist
• Täiustavad praeguse mitteinvasiivse sünnieelse testimise NIPT tehnoloogiat loote geneetiliste haiguste avastamiseks.
Projekt viiakse ellu perioodil  01.11.2021-31.12.2023. Projekti kogumaksumus on 1 763 800 eurot, millest toetus on maksimaalselt 1 290 786 eurot. Täpsemalt saab lugeda rakendusuuringute programmi kohta siit.

ReadUteru (Emaka retseptiivsuse automaatne hindamine) 

ReadUteru on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse poolt toetatud projekt registreerimisnumbriga RE.5.02.22-0193, mida rahastatakse ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 27.07.2018. a määruse nr 46 „Toetus ettevõtjate toote-, teenuse- ja protsessiarenduse alaseks rahvusvaheliseks koostööks” alusel. Valdkond, millesse projekt panustab on RE.5.2.6 Toetus ettevõtjate toote-, teenuse ja protsessiarenduse ja innovatsiooni alaseks rahvusvaheliseks koostööks (Eurostars). Eurostars on Euroopa horisondi partnerluse „Innovaatilised VKE-d“ (ingl European Partnership on Innovative SMEs) tegevus. Rohkem infot partnerluste kohta leiad siit.
ReadUteru projekti peamine eesmärk on välja töötada tõenduspõhine, uuenduslik ning tehisintellekti (AI) kasutav tervishoiuteenus, mis võimaldab kehavälise viljastamise tõhusust ning kuluefektiivsust oluliselt tõsta.

Projekti peamise eesmärgi saavutamiseks:

  • Töötatakse välja endomeetriumi/emaka proovide (biopsiate) võtmise metodoloogia;
  • Arendatakse tehisintellekti mudel emaka histoloogilise pildi segmenteerimiseks ning visuaalsete tunnuste eristamiseks;
  • Luuakse pilvepõhine IT mudel andmekorjeks, analüüsiks, hoiustamiseks ning raportite koostamiseks, s.h. back-end ja front-end algoritmid.

Tulemus: ReadUteru algoritm pakub välja kehavälise viljastamise ehk IVF embrüote siirdamiseks sobivaima päeva, et rasedustulemus oleks maksimaalne.

Projekt viiakse ellu perioodil  01.10.2022 - 31.08.2025. Projekti kogumaksumus on 449 000 eurot, millest toetus on maksimaalselt 269 400 eurot.

Eesti-Norra koostööprogrammi „Green ICT“ põhiprojekt

Eesti-Norra koostööprogramm „Green ICT“ programmi abil kaasrahastakse projekti nr EU53935 „Development of advanced Non-Invasive Prenatal Testing NIPTIFY+ for target markets“. Projekti koduleht on leitav siit.
Projekt viiakse ellu perioodil  01.10.2020-31.03.2024. Projekti kogumaksumus on 1 325 057,00 eurot, millest 596 275,65 eurot tuleb Eesti-Norra koostööprogramm „Green ICT“ programmist.
Täpsemalt saab lugeda koostööprogrammist siit.

„DNA-põhise meetodi arendus mee koostise ja päritolu tuvastamiseks“ ( Mee DNA analüüs)

Projekti toetab PRIA läbi Eesti maaelu arengukava 2014-2020 meetme 16.2 "Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetus". Mee DNA analüüsi projekti elluviijaks Eestis on Muhe Mesi OÜ koos teaduspartnri Tervisetehnoloogiate Arenduskeskus AS. Projekti kestvus on juuli 2020-detsember 2023.a.

Projekti põhieesmärk on töötada välja uudsed DNA sekveneerimise põhised meetodid mee koostise ja päritolu määramiseks. Loodava uue meetodiga on võimalik tuvastada, millistelt taimedelt mesi pärineb, missuguste teiste organismide (nt putukate) DNA jälgi mesi sisaldab, milline on mee geograafiline päritolu ja kas tegemist on siirupi baasil toodetud või ehtsa mesilaste poolt toodetud meega. Samuti analüüsitakse projekti käigus Eesti turul müüdavate mete koostist, päritolu ja ehtsust.

beefEST

Projekti toetab PRIA läbi Eesti maaelu arengukava 2014-2020 meetme 16.2 "Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetus".Projekti beefEST elluviijad on Piimaklastri juhitava EIP-töörühma liige ETKÜ ja Tervisetehnoloogiate Arenduskeskus AS. Projekti kestvus on mai.2020- aprill 2023.a.

Projekti eesmärk on luua lihaveisekasvatajatele karja andmete haldamise rakenduse beefEST prototüüp. See peaks ühendama aretus- ja põlvnemisandmed igapäevase loomade terviseandmete, karja- ning karjamaade halduse infoga. Loodav tööriist toetab nii ristand- kui puhtatõuliste lihaveisekasvatajate igapäevast karjahaldust kogudes, ühendades ja tehes paremini kasutavaks nii aretus- kui majandusarvestuse andmed.