CCHT

Projekti "Competence Centre on Health Technologies (CCHT)" nr EU 48695 raames kaasrahastatakse perioodil 01.09.2015 - 31.08.2022 teadus-arendustööde läbiviimist ja uute toodete ning teenuste arendust Euroopa Regionaalarengu Fondist 6 916 472,93 euroga. Projekti EU48695 kogumaht on 12 097 479,62 eurot. Kaasrahastuse toel töötab ettevõte välja ning arendab tooteid ja teenuseid reproduktiiv-meditsiinis, onkoloogias, personaal-, labori- ja veterinaarmeditsiinis.

Samuti vajab turule toomist aastatel 2009-2015 loodu. Teiste hulgas 2015. a. alul kliiniliste uuringute faasi jõudnud probiootilistel mikroobidel baseeruvad tooted põletikuliste naistehaiguste raviks, mitmed mitteinvasiivsed testid jne. Arendustööd tehakse viie akadeemilise ja enam kui kahekümne eraettevõtte koostöös. Märkimisväärne tähelepanu läheb uute arendussuundade ülesehitamisele ja koostöövõrgustiku laiendamisele. Samaväärset hoolt vajab ettevõtte suurima vara – inimeste ja organisatsiooni arendamine.

Ülevaade EAS Tehnoloogia Arenduskeskute meetmest ja selle eesmärkidest on leitav siit.

CCHT Võimekuse II osa

Projekti "CCHT Võimekuse II osa” nr EU53355 raames kaasrahastatakse perioodil 01.09.2019 - 31.08.2022 ettevõtte teadus-arendustööde tulemuste ja uute toodete ning teenuste tutvustamist Euroopa Regionaalarengu Fondist 72 500 euroga. Projekti kogumaht on 145 000 eurot.  Projekti eesmärgiks on suurendada ettevõtte tuntust kommertsialiseeritavate teenuste pakkumisel ja võimekust reproduktiivmeditsiini ja teiste kliiniliste ning biomeditsiini alaste teadustööde läbiviimisel.

Projekt „Applied research for the extracellular vesicle-enabled non- invasive personalized
medicine testing and treatment for assisted reproduction and prenatal medicine (EVREM,
Extracellular Vesicles in REproductive Medicine)“

EVREM on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse poolt väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri 29.12.2020. a määruse nr 97 „Ettevõtjate rakendusuuringute ja tootearenduse toetamine“ alusel rahastatud projekt registreerimisnumbriga 2014-2020.15.03.21-0127 (2014-2020.4.02.21-0398).
Määrus kehtestatakse ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020 prioriteetse suuna „Kasvuvõimeline ettevõtlus ja seda toetav teadus- ja arendustegevus” meetme 4.2 „TA&I süsteemi kohaliku sotsiaalmajandusliku mõju suurendamine ja nutikas spetsialiseerumine kasvualade arendamiseks” tegevuse 4.2.4 „Riigi rahastatavad koostööstruktuurid” eesmärkide elluviimiseks ning prioriteetse suuna „COVID-19 kriisiga võitlemine” meetme „Majanduse elavdamine” eesmärkide elluviimiseks.
EVREM peamine eesmärk on teostada rakendusuuringuid, mille tulemused on aluseks järgmise põlvkonna diagnostiliste testide väljatöötamisele reproduktiiv- ja lootemeditsiini valdkonnas.
Arendustöö tulemusena valmivad uued testid (testikomplektid ja/või pakutavad teenused) hindavad:
• Emaka koe kvaliteeti (endomeetriumi vastuvõtlikkust)
• IVF embrüo kvaliteeti/elujõulisust
• Endometrioosi esinemist
• Täiustavad praeguse mitteinvasiivse sünnieelse testimise NIPT tehnoloogiat loote geneetiliste haiguste avastamiseks.
Projekt viiakse ellu perioodil  01.11.2021-31.12.2023. Projekti kogumaksumus on 1 763 800 eurot, millest toetus on maksimaalselt 1 290 786 eurot. Täpsemalt saab lugeda rakendusuuringute programmi kohta siit.

Eesti-Norra koostööprogrammi „Green ICT“ põhiprojekt

Eesti-Norra koostööprogramm „Green ICT“ programmi abil kaasrahastakse projekti nr EU53935 „Development of advanced Non-Invasive Prenatal Testing NIPTIFY+ for target markets“. Projekti koduleht on leitav siit.
Projekt viiakse ellu perioodil  01.10.2020-30.09.2023. Projekti kogumaksumus on 1 325 057,00 eurot, millest 596 275,65 eurot tuleb Eesti-Norra koostööprogramm „Green ICT“ programmist.
Täpsemalt saab lugeda koostööprogrammist siit.

Eesti-Norra koostööprogrammi „Green ICT“ väikeprojekt

Eesti-Norra koostööprogramm „Green ICT“ väikeskeemi programmi abil kaasrahastakse projekti nr EU53334 „NIPTIFY eeluuringud Norra turule sisenemise ettevalmistamiseks“. Projekt viiakse ellu perioodil  01.07.2019-31.10.2019. Projekti kogumaksumus on 26 620,00 eurot, millest 19 965,00 rahastakse Eesti-Norra koostööprogramm „Green ICT“ väikeskeemi programmi abil.
Täpsemalt saab lugeda koostööprogrammist siit.

„DNA-põhise meetodi arendus mee koostise ja päritolu tuvastamiseks“ ( Mee DNA analüüs)

Projekti toetab PRIA läbi Eesti maaelu arengukava 2014-2020 meetme 16.2 "Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetus". Mee DNA analüüsi projekti elluviijaks Eestis on Muhe Mesi OÜ koos teaduspartnri Tervisetehnoloogiate Arenduskeskus AS. Projekti kestvus on juuli 2020-märts 2023.a.

Projekti põhieesmärk on töötada välja uudsed DNA sekveneerimise põhised meetodid mee koostise ja päritolu määramiseks. Loodava uue meetodiga on võimalik tuvastada, millistelt taimedelt mesi pärineb, missuguste teiste organismide (nt putukate) DNA jälgi mesi sisaldab, milline on mee geograafiline päritolu ja kas tegemist on siirupi baasil toodetud või ehtsa mesilaste poolt toodetud meega. Samuti analüüsitakse projekti käigus Eesti turul müüdavate mete koostist, päritolu ja ehtsust.

beefEST

Projekti toetab PRIA läbi Eesti maaelu arengukava 2014-2020 meetme 16.2 "Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetus".Projekti beefEST elluviijad on Piimaklastri juhitava EIP-töörühma liige ETKÜ ja Tervisetehnoloogiate Arenduskeskus AS. Projekti kestvus on mai.2020- aprill 2023.a.

Projekti eesmärk on luua lihaveisekasvatajatele karja andmete haldamise rakenduse beefEST prototüüp. See peaks ühendama aretus- ja põlvnemisandmed igapäevase loomade terviseandmete, karja- ning karjamaade halduse infoga. Loodav tööriist toetab nii ristand- kui puhtatõuliste lihaveisekasvatajate igapäevast karjahaldust kogudes, ühendades ja tehes paremini kasutavaks nii aretus- kui majandusarvestuse andmed.

Veise in vitro embrüote tootmine (akronüüm VIVET)

Projekti toetas PRIA läbi Eesti maaelu arengukava 2014-2020 meetme 16.2 "Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetus". Projekt kestis aprillist 2016 kuni märtsini 2019.
VIVET projekti põhieesmärk oli Eesti veisekasvatusele sobiva embrüote kehavälise (in vitro) tootmise süsteemi väljaarendamine. Lisaeesmärkideks oli embrüotes apoptootiliste mehhanismide tuvastamine, mis käivitavad veise munarakkude ja embrüorakkude programmeeritud surma in vitro kasvatamisel ning veise in vitro toodetud embrüote ülegenoomse analüüsi väljatöötamine, mis tuvastab kromosoommutatsioonide esinemissageduse.

Projekti ettevõtluspartnerid  olid Tartu Agro AS ja Valmaotsa Farmer OÜ.  Projekti teaduspartnerid olid Eesti Maaülikool ja Tervisetehnoloogiate Arenduskeskus AS.

Projekti tulemusena töötati välja veise embrüote  in vitro tootmise tehnoloogia pakett, mida on võimalik rakendada veisekasvatuses aretuseesmärkide kiiremaks saavutamiseks ja geneetiliselt väärtuslike loomade arvu suurendamiseks populatsioonis. Tehnoloogia põhineb munarakkude saamisel transvaginaalse folliikulipunktsiooni abil, munarakkude kehavälisel viljastamisel ja embrüote kehavälisel kasvatamisel. Keskmiselt saadi ilma hormonaalse stimulatsioonita ühel protseduuril 2,6 munarakku lehma kohta. Siirdamiseks sobivaid embrüoid õnnestus kasvatada 34% munarakkudest. Parima tiinestuse andis laienenud või koorunud blastotsüstide arengujärgus embrüote siirdamine (tiinestus 30% retsipientidest).

Projekti teise tulemusena arendati välja innovaatiline meetod, mille abil saab analüüsida kromosoommutatsioone veise in vitro toodetud embrüotes. Meetod põhineb embrüo rakuproovi (biopsia) ülegenoomsel analüüsil ja  võimaldab enne siirdamist kindlaks teha kromosoommutatsioonidega embrüod. Ilma kromosoommutatsioonideta embrüote siirdamine aitab tõsta tiinestumise tõenäosust.

NOTED, SARM ja CCRMB

 

EUREKA Eurostars projekti raames osales ettevõte NOTED projektis (grant EU41564) ja on Euroopa 7. raamprogrammi projekti SARM (grant 324509) koordinaator.

Projekti "Competence Centre on Reproductive Medicine and Biology" kaasrahastati perioodil 01.09.2009-31.08.2015 Euroopa Regionaalarengu Fondist 7 232 084,80 euroga. Projekti (EU30020) kogumaht oli 10 342 506 eurot. Uurimis- ja arendustöö põhisuunaks oli viljatuse diagnostika ja raviga seotud küsimused ning inimeste ja loomade reproduktsiooni puudutavad probleemid. Üldiseks eesmärgiks oli ettevõtete ja teadusasutuste koostöö kaudu nii kliinilise- kui ka veterinaar-reproduktiivmeditsiini ja biotehnoloogia valdkondades luua võimalusi olulisteks saavutusteks teaduses ja uute tehnoloogiate arendamisel ning aidata kaasa teadussaavutuste kommertsialiseerimisele.